Abstrakty

Termín na zaslanie abstraktov: 31.7.2023

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kontaktná osoba

Meno a priezvisko:

Abstrakt

Abstrakt je:
Titul, meno a priezvisko
Titul, meno a priezvisko
Click or drag a file to this area to upload.
(podporované formáty: pdf, doc, docx)
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príloha č. 1A Dokumentácie k ochrane osobných údajov
Názov spoločnosti: TAJPAN s.r.o., Vážska 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 910 828

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť TAJPAN s.r.o. (ďalej ako “prevádzkovateľ” alebo „spoločnosť“) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov.

VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A PODANIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému:

Subjekt: TAJPAN s.r.o.
Sídlo: Vážska 1, 821 07 Bratislava
IČO: 35 910 828
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34109/B
Tel.kontakt: +421 2 33 00 43 80, +421 903 454 291
e-mail: tajpan@tajpan.com

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Ochrana Vašich osobných údajov ako aj Vy ste pre nás dôležitý, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu: tajpan@tajpan.com alebo poštou na adrese našej spoločnosti – TAJPAN s.r.o., Vážska 1, 821 07 Bratislava.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a tými ustanoveniami Zákona
o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78).

2. O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak ste účastníkom odborného podujatia v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, odborného podujatia, ktoré nesúvisí so sústavným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov alebo ste účastníkom iného ako odborného podujatia /napr. teambuilding, cycle meeting/, ktorého je naša spoločnosť organizátorom, či sa spolupodieľa na jeho organizácii (ďalej aj „dotknutá osoba“).

3. Aké údaje o Vás spracúvame a od koho ich získavame?

Pri prihlasovaní na odborné podujatie od Vás požadujeme údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, zdravotnícke povolanie, špecializácia, registračné číslo Slovenskej lekárskej komory, členstvo v príslušnej komore, forma účasti /aktívna, či pasívna/, údaje o vašom pracovisku, prípadne informácie o vašom sídle, ak ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (názov pracoviska, ulica, číslo, mesto a PSČ), emailová adresa, telefónny kontakt.

Tieto údaje nám o Vás môže poskytnúť aj tretia strana, ktorou je subjekt / partner odborného podujatia/ v prípade, že Vás pozýva a prihlasuje na odborné podujatie.

Ak ste účastníkom iného ako odborného podujatia spracúvame o Vás osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, ktoré nám o Vás môže poskytnúť aj tretia strana, ktorou je subjekt v postavení objednávateľa daného podujatie.

4. Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

Nižšie sa dozviete na aký účel, na akom právnom základe a ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje.


Účel: Spracovanie osobných údajov za účelom vedenia evidencie klientov.

Právny základ podľa GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). Spracúvanie je nevyhnutné podľa na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vás registrovať ako účastníka podujatia organizovaného spoločnosťou.

Rozsah získavaných osobných údajov a subjekt poskytujúci osobné údaje je upravený v bode 3 tohto dokumentu.

Účel: Registrácia klientov za účelom vytvorenia konta a prihlasovania sa na jednotlivé podujatia, evidencia klientov.

Právny základ podľa GDPR: v prípade vytvorenia konta prostredníctvom ktorého dochádza k prihlasovaniu na jednotlivé podujatia, je spracúvanie nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). Právnym základom je aj oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vás registrovať ako účastníka podujatia organizovaného spoločnosťou.

Rozsah získavaných osobných údajov a subjekt poskytujúci osobné údaje je upravený v bode 3 tohto dokumentu.

Účel: Podpora predaja zahŕňajúca marketingové ponuky, newsletter, informácie o odborných podujatiach, e-learningov, o produktoch a novinkách.

Právny základ podľa GDPR: spracúvanie osobných údajov účastníkov odborných podujatí alebo užívateľov, ktoré využili akékoľvek služby ponúkané prevádzkovateľom je realizované na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) – oprávnený záujem prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov nových klientov, ktorí nevyužili služby prevádzkovateľa alebo s ktorými nemá prevádzkovateľ predchádzajúci vzťah si vyžaduje súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 5 rokov od poslednej spolupráce, maximálne však do okamihu vyjadrenia nesúhlasu spracúvať osobné údaje na marketingové účely.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vám zasielať marketingové ponuky, newsletter, informácie o odborných podujatiach, e-learningov, o produktoch a novinkách. Ak ste udelili svoj súhlas za týmto účelom je možné kedykoľvek ho odvolať.

Rozsah získavaných osobných údajov a subjekt poskytujúci osobné údaje je upravený v bode 3 tohto dokumentu.

Účel: Evidencia účasti na akreditovaných odborných podujatiach a spracovanie pridelených kreditov do elektronického kreditného systému.

Právny základ podľa GDPR: spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), najmä:

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doba uchovávania: 20 rokov

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné uskutočniť spracovanie pridelených kreditov do elektronického systému.

Rozsah získavaných osobných údajov a subjekt poskytujúci osobné údaje je upravený v bode 3 tohto dokumentu.

Účel: Usporadúvanie odborných podujatí, ktoré súvisia so sústavným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov, usporadúvanie odborných podujatí, ktoré nesúvisia so sústavným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov a usporadúvanie iných ako odborných podujatí.

Právny základ podľa GDPR: plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vás registrovať ako účastníka podujatia organizovaného spoločnosťou a nebude možné uskutočniť objednávku (plnenie zmluvy) medzi našou spoločnosťou a Vami ako dotknutou osobou.

Rozsah získavaných osobných údajov a subjekt poskytujúci osobné údaje je upravený v bode 3 tohto dokumentu.

Účel: Propagácia podujatí

Právny základ podľa GDPR: plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 1 rok

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné uskutočniť plnenie zmluvy medzi
našou spoločnosťou a Vami ako dotknutou osobou.

Účel: Uzatváranie autorských a licenčných zmlúv na autorské dielo prezentované na odbornom podujatí a následné využívanie tohto diela. Uzatváranie poradensko-konzultačných zmlúv a povinnosti pri výkone záväzkov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy.

Právny základ podľa GDPR: plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné uskutočniť plnenie zmluvy medzi
našou spoločnosťou a Vami ako dotknutou osobou.

Účel: Hlásenie poskytnutia peňažných a nepeňažných plnení subjektu, ktorý peňažné/nepeňažné plnenie poskytol. Oznamovanie výšky nepeňažného plnenia správcovi dane. Oznamovanie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z peňažného plnenia správcovi dane.

Právny základ podľa GDPR: plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov

Doba uchovávania: 10 rokov od poslednej spolupráce

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné poskytnúť Vaše peňažné/nepeňažné plnenie.

Rozsah získavaných osobných údajov a subjekt poskytujúci osobné údaje je upravený v bode 3 tohto dokumentu.

Účel: Zabezpečenie a evidencia účastníkov podujatia, ktorým prevádzkovateľ zabezpečuje ubytovanie počas podujatia a zabezpečenie a evidencia účastníkov podujatia, ktorým prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu na podujatia.

Právny základ podľa GDPR: plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že sme Vám zabezpečovali ubytovanie počas podujatia, dopravu na podujatie.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné, aby sme Vám zabezpečili ubytovanie, dopravu.

Rozsah získavaných osobných údajov a subjekt poskytujúci osobné údaje je upravený v bode 3 tohto dokumentu.

Účel: Zabezpečenie e-learningového vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, evidencia účasti a spracovanie pridelených kreditov do elektronického kreditného systému.

Právny základ podľa GDPR: Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) a podľa osobitného predpisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm.
c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), najmä:

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doba uchovávania: 10 rokov od poslednej spolupráce

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že ste sa zúčastnili na e-learningu.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné uskutočniť spracovanie pridelených kreditov do elektronického systému.


Účel: Vyhotovovanie kamerových a fotografických záznamov z organizovaných podujatí

Právny základ podľa GDPR: spracúvanie podobizne účastníkov podujatia formou zverejnenia kamerových a fotografických záznamov z podujatí je oprávneným záujmom prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). Pri vyhotovení kamerových a fotografických záznamov prednášajúcich ako dotknutých osôb za účelom vzdelávania na internetových stránkach je právnym základom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov). V prípade, ak dotknutá strata nie je zmluvnou stranou, tak právnym základom na spracúvanie je súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite spätne na e-mailovú adresu: tajpan@tajpan.com. V prípade vyjadrenia nesúhlasu bude Vaša podobizeň na zázname
anonymizovaná.

Účel: Zverejňovanie kamerových a fotografických záznamov z podujatí na internetových stránkach za účelom propagácie prevádzkovateľa. Zverejňovanie kamerových a fotografických záznamov prednášajúcich z podujatí na internetových stránkach za účelom vzdelávania.

Právny základ podľa GDPR: na spracúvanie podobizne účastníkov podujatia formou zverejnenia kamerových a fotografických záznamov z podujatí je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). Pri zverejnení kamerových a fotografických záznamov prednášajúcich ako dotknutých osôb za účelom vzdelávania na internetových stránkach je právnym základom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov). V prípade, ak dotknutá strata nie je zmluvnou stranou, tak právnym

základom na spracúvanie je súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že ste na našom podujatí bola zachytená vaša podobizeň.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné záznam z podujatia alebo fotografiu.


Účel: Vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty

Právny základ podľa GDPR: plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:
- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Doba uchovávania: 10 rokov

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že ste s nami komunikovali prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej komunikácie.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné s Vami komunikovať prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej komunikácie.


Účel: Ochrana aktív, prevencia a ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa prostredníctvom kamerového systému.

Právny základ podľa GDPR: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Doba uchovávania: 14 dní

Osobné údaje o Vás spracúvame len v prípade, ak navštívite priestory sídla našej spoločnosti. Účel: Evidencia reklamácii na účely ich uplatnenia a vybavenia reklamácie
Právny základ podľa GDPR: plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Doba uchovávania: 5 rokov

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné viesť reklamačné konanie.


Účel: Spracovanie a evidencia účtovných dokladov

Právny základ podľa GDPR: plnenie zmluvnej povinnosti, plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania: 10 -20 rokov

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné splnenie našich zákonných povinnosti.

Účel: Preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporov.

Právny základ podľa GDPR: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Doba uchovávania: v prípade účastníkov podujatia obdobie, počas ktorého je možné uplatňovať právne nároky zo zmluvných vzťahov.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vašej žiadosti vyhovieť.

Účel: Uplatňovanie práv dotknutej osoby

Právny základ podľa GDPR: spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle článku 12 ods. 1 a nasl. GDPR (§ 29 ods. 1 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 3 roky

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vašej žiadosti vyhovieť.

5. Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ.

6. Prijímatelia, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, sú to najmä:

a) Akreditačná rada Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
b) Spoločnosť LEKÁR a.s., Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 947 349, ako správca elektronického kreditného systému poverený SLK a SLS
c) Subjekt poskytujúci peňažné/nepeňažné plnenie
d) Partner odborného podujatia
e) Objednávateľ odborného podujatia
f) Príslušná zdravotnícka komora
g) Subjekt zabezpečujúci ubytovanie
h) Subjekt zabezpečujúci dopravu
i) Spoločnosť poskytujúca službu vedenia účtovníctva

j) Spoločnosť Allio s.r.o, Buková 27, Šamorín 93101, IČO: 35 776 684
k) Daňový úrad
l) Slovenská obchodná inšpekcia
m) Inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR
n) Súdy, orgány činné v trestnom konaní
n) Iný oprávnený subjekt


Osobné údaje sú sprístupňované aj ďalším orgánom verejnej správy a iným subjektom za účelom plnenia si zákonných alebo zmluvných povinností.

Chceme Vás upozorniť, že v prípadoch, ak organizujeme odborné podujatie, vzdelávanie alebo poskytujeme inú službu objednanú objednávateľom odborného podujatia alebo organizujeme podujatie za podpory obchodných partnerov, tak osobné údaje účastníkov poskytujeme niektorým odborných partnerom alebo objednávateľom odborného podujatia, či inej služby v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, špecializácia. Osobné údaje poskytujeme v prípade, ak sme na to zmluvne zaviazaný a za účelom evidencie zúčastnených účastníkov a ak si plníme naše zákonné povinnosti za účelom hlásení Daňovému úradu a Národnému centru zdravotníckych informácii v širšom rozsahu.

Ak máte záujem o bližšiu špecifikáciu osôb, alebo nástrojov tretích strán, ktorým poskytujeme vaše údaje, prosím, kontaktujte nás.


7. Práva dotknutej osoby

a) Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak to tomu tak je dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia
Dotknutá osoba má právo na to, aby pracovník prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje.

c) Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (bližšie čl. 17 Nariadenia).

d) Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia
Ak dotknutá osoba, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba

namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

e) Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak dotknutá osoba podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

g) Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 nariadenia
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré sa jej týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

8. Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na odbornom podujatí.

9. Zabezpečenie stránky a používanie cookies.

Naša stránka používa pri akomkoľvek pripojení používateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie TLS, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Prihlasovacie údaje používateľov sú chránené šifrovaním databázy v rozsahu hesiel.
Naša stránka používa technológiu cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré do Vášho počítača alebo iných zariadení s prístupom na internet umiestňujú naše internetové stránky. Súbory cookies nám poskytujú informácie o tom, ako často navštevujete našu stránku, čo si na našej stránke prezeráte a tým nám dávajú priestor pracovať na jej neustálom skvalitňovaní. Súbory cookies nepredstavujú nebezpečenstvo. Súbory cookies sami o sebe neobsahujú žiadne osobné údaje,

avšak pokiaľ nám osobné údaje poskytnete, tieto môžu byť prepojené na údaje uložené v rámci cookies. Prostredníctvom cookies nezhromažďujeme Vaše osobné údaje a informácie, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom osobných údajov resp. tretím stranám (ukladá sa iba jedinečný identifikátor, ktorý umožní opätovné načítanie profilu a predvoľby dotknutej osoby pri ďalšej návšteve). Prijímanie súborov cookies je možné odmietnuť úpravou nastavenia Vášho internetového prehliadača.

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese: tajpan@tajpan.com, alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
www.tajpan.online ,www.tajpan.sk

Článok I. Vymedzenie základných pojmov

1.1. Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť: Spoločnosť TAJPAN s.r.o., so sídlom Vážska 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 910 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34109/B, ktorá v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej aj ako „zákon č. 22/2004 Z. z.“) je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“) poskytovateľom služieb špecifikovaných v bode 1.7. týchto VOP a prevádzkovateľom platformy podľa bodu 1.4. na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
• emailová adresa: tajpan@tajpan.com
• kontaktné telefónne číslo: 0902 125 325
1.2. Webové rozhranie www.tajpan.online sa rozumie webové rozhranie, na ktorom je umiestnené technologické riešenie na využívanie služieb podľa bodu 1.7.
1.3. Samostatné webové rozhranie sa rozumie samostatné webové rozhranie, ktoré je vytvorené pre konkrétne podujatie, patrí prevádzkovateľovi a je na ňom umiestnené technologické riešenie na využívanie služieb podľa bodu 1.7.
1.4. Platformou sa rozumie technologické riešenie umiestnené na webovom rozhraní www.tajpan.online a technologické riešenie umiestnené na samostatnom webovom rozhraní. Platforma umožňuje poskytovanie služieb užívateľovi podľa bodu 1.7., a to vrátane vytvorenia užívateľského účtu, zabezpečenia vzájomnej on- line komunikácie, prihlásenie a zabezpečenie účasti na konkrétnom podujatí, absolvovanie AD testovania, prenos dát a iných služieb s tým súvisiacich, to všetko pomocou nástrojov pre spracovanie elektronických dát. Platforma súčasne vytvára právne prostredie a poriadok umožňujúci vznik zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
1.5. Užívateľom je osoba, ktorá využíva niektoré zo služieb špecifikovaných v bode 1.7 týchto VOP a komunikuje s prevádzkovateľom prostredníctvom platformy alebo prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie za účelom zabezpečenia služby podľa bodu 1.7. Rovnako za užívateľa sa považuje osoba, ktorá využíva službu prevádzkovateľa prostredníctvom registrácie osobne na konkrétnom kamennom podujatí. Obsah Platformy je určený len zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. a nie je určený laickej verejnosti. Užívateľ pri registrácii potvrdzuje, že je zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. a v prípade potvrdenia nepravdivých informácií je zodpovedný za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi.
1.6. Užívateľ odborník je Užívateľ, ktorý je oprávnený predpisovať alebo vydávať lieky. Na užívateľa odborníka sa vzťahujú, okrem iného, všetky ustanovenia týchto VOP, ktoré sa vzťahujú na Užívateľa. Užívateľ odborník pri registrácii potvrdzuje, že je zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z., ktorý je oprávnený predpisovať a vydávať lieky a v prípade potvrdenia nepravdivých informácií je zodpovedný za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi.
1.7. Službou sa rozumie:
a) zabezpečenie a vytvorenie užívateľského konta na webovom rozhraní,
b) zabezpečenie prihlásenia a účasti na kamennom podujatí podľa zvoleného rozsahu,
c) zabezpečenie prihlásenia a účasti na online podujatí,
d) realizácia AD testovania vrátane oznámenia dosiahnutých kreditov príslušnej komore,
e) sprístupnenie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov prostredníctvom webového
rozhrania.
Služba podľa bodu b) zahŕňa zabezpečenie a úhradu účastníckeho poplatku, stravy, ubytovania, spoločenský večer alebo iné sprievodné aktivity, ktorých rozsah je závislý od konkrétneho podujatia a voľby účastníka.
1.8. Kamenným podujatím sa rozumie kongres, konferencia, sympózium, seminár, workshop alebo iná forma vzdelávania, ktorú organizuje prevádzkovateľ pre konkrétneho objednávateľa a užívatelia sa ho môžu zúčastniť.
1.9. Online podujatím sa rozumie online prednáška, kongres, seminár, workshop alebo iná forma vzdelávania, ktorú organizuje prevádzkovateľ pre konkrétneho objednávateľa a užívatelia sa ho môžu zúčastniť.
1.10. AD testovaním sa rozumie zabezpečenie audiodidaktického testovania, ktoré je možné absolvovať na základe účasti na niektorej zo vzdelávacích aktivít. AD testovanie sa uskutočňuje prostredníctvom webového rozhrania a v prípade úspešnosti prevádzkovateľ zabezpečí nahlásenie dosiahnutých kreditov príslušnej profesnej komore.
1.11. Škoda spôsobená prevádzkovateľovi sa na účely týchto VOP považuje, okrem iného, aj pokuta alebo sankcia, ktorá bude prevádzkovateľovi uložená orgánom verejnej moci, najmä, nie však výlučne, orgánom dozoru v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 147/2001 Z.z., v dôsledku porušenia povinnosti užívateľa a užívateľa odborníka vyplývajúcich im z týchto VOP.

1.12. Zmluvou o službe alebo Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., ktorá je uzavretá medzi prevádzkovateľom a užívateľom prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie na diaľku, využitím webového rozhrania, elektronickej pošty, pošty alebo telefónu. Užívateľ záväzne vyhlasuje, že bol ešte pred uzavretím zmluvy o službe v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere služby a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol Užívateľ poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy o službe uvedeného v Článku VI. týchto VOP. Predmetom zmluvy o službe je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť službu v súlade s VOP a záväzok užívateľa poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytnutie Služby podľa týchto VOP, a to predovšetkým podľa bodu 3.5.
1.13. Účet je účet prevádzkovateľa IBAN: SK5211110000006624435018 alebo SK7209000000005128443997.
1.14. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa pre poskytovanie služieb uverejnené na webovom portáli www.tajpan.online, ako aj na samostatnom webovom rozhraní. VOP platia aj pre užívateľov, ktorí využijú inú formu prihlásenia účastníkov na podujatie ako webové rozhranie www.tajpan.online, napr. osobne na mieste podujatia, e-mailovú alebo telefonickú.

Článok II.
Úvodné ustanovenia a predmet Služby

2.1. Prevádzkovateľ poskytuje služby podľa bodu 1.7. užívateľom na základe týchto VOP. Prípadné odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich výslovnej písomnej akceptácie prevádzkovateľom.
2.2. V prípade využitia služby prostredníctvom samotného webového rozhrania, ktoré je vytvorené pre konkrétne podujatie, môžu byť podmienky pre dané podujatie definované detailnejšie a dopĺňajú tieto VOP. Tieto podmienky na samostatnom webovom rozhraní je potrebné vykladať vždy v kontexte týchto VOP. V prípade ak podmienky uvedené na samostatnom webovom rozhraní sú v rozpore s týmito VOP, tak v časti rozporu majú prednosť pred týmito VOP.
2.3. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom je uzatvorený na dobu určitú, a to do okamihu poskytnutia služby, pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.
2.4. Akékoľvek ponuky služieb prevádzkovateľa sú voľné a nezáväzné. Predloženie ponuky nezaväzuje
prevádzkovateľa k prijatiu objednávky. Prevádzkovateľ taktiež nie je povinný prijať zaslanú objednávku.
2.5. Objednávkou užívateľa sa rozumie objednanie služby uskutočnené postupom podľa článku III. a článku IV. týchto VOP.
2.6. Objednaním služby užívateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah
prevádzkovateľa a užívateľa vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
2.7. Objednaním služby dáva užívateľ súhlas na elektronickú komunikáciu v súlade s elektronickou komunikáciou podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. a podľa § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z.

Článok III. Vytvorenie užívateľského účtu

3.1. Na objednanie služby poskytovanej na webovom rozhraní www.tajpan.online je v prvom kroku potrebné vytvorenie užívateľského účtu. Vytvorenie užívateľského účtu je bezplatné. Následne je potrebné postupovať podľa článku IV. týchto VOP.
3.2. Na objednanie služby poskytovanej na samostatnom webovom rozhraní, ktoré je vytvorené pre konkrétne podujatie nie je potrebné vytvorenie užívateľského účtu a je potrebné postupovať podľa článku IV. týchto VOP.
3.3. Užívateľský účet si užívateľ vytvorí kliknutím na políčko „Zaregistrujte sa“ a následne je potrebné vyplniť registračný formulár.
3.4. Pre registráciu je nevyhnutné vyznačiť súhlas s VOP a oboznámenie sa so Zásadami spracúvania osobných údajov.
3.5. Po vykonaní registrácie je na e-mail užívateľa doručený notifikačný e-mail za účelom overenia e-mailovej adresy s overovacím URL linkom. Klikom na tento URL link a presmerovaním na určenú lokalitu na stránke tajpan.online je potrebné zadať vaše pracovné údaje a dokončiť registráciu.
3.6. Po úspešnej registrácii má registrovaný užívateľ možnosť objednávať a využívať služby poskytované na webovom rozhraní www.tajpan.online.


Článok IV. Objednanie a využívanie služieb

4.1. Objednaním služby rozumieme prihlásenie na kamenné podujatie, online podujatie, AD testovanie alebo objednanie inej služby podľa bodu 1.7. týchto VOP.
4.2. Objednanie služby sa uskutočňuje prostredníctvom prihlasovacieho formulára zverejneného na platforme (webové rozhranie tajpan.online alebo samostatné webové rozhranie). Prihlasovací formulár je vytvorený a zverejnený pre každú službu samostatne.

4.3. Pri jednotlivých službách, ktoré prevádzkovateľ zabezpečuje môže byť iný rozsah zabezpečenia služby (napr.
v prípade kamenných podujatí ubytovanie, strava a iné).
4.4. Prihlásiť sa na online podujatie alebo objednanie inej online služby vrátane AD testovania je možné len elektronicky postupom podľa bodu 4.2. týchto VOP.
4.5. Prihlásiť sa na kamenné podujatie je možné, okrem objednania služby cez platformu podľa bodu 4.2., aj telefonicky a e-mailom, výnimočne aj osobne priamo na mieste, kde sa bude podujatie konať a to v deň konania podujatia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť takéhoto užívateľa (účastníka), napr. v prípade naplnenia kapacity.
4.6. Telefonicky alebo e-mailom je možné prihlásiť na kamenné podujatie aj viacerých účastníkov z rovnakej spoločnosti.
4.7. V prípade, ak súčasťou služby je strava, ubytovanie, prípadne iné služby, ktoré sú spojené s daným podujatím, ktoré si môže užívateľ zvoliť, tak odoslaním prihlasovacieho formulára je užívateľ zvoleným rozsahom viazaný a je oprávnený zvolený rozsah služieb zmeniť len na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.
4.8. Užívateľ je povinný sa pred odosielaním objednávky, t.j. odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára oboznámiť s týmito VOP a potvrdiť, že s nimi súhlasí.
4.9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo objednanie služby neprijať, napr. v prípade naplnenia kapacity. O tejto skutočnosti je povinný užívateľa informovať.
4.10. V súvislosti s dodaním zvoleného rozsahu služby je prevádzkovateľ oprávnený od užívateľa vyžadovať doplnenie ďalších údajov na zabezpečenie plného rozsahu služby, ako napríklad fakturačné údaje a údaje potrebné na zabezpečenie stravy alebo ubytovania.
4.11. V prípade, že užívateľ nesprávne vyplní prihlasovací formulár alebo nedôjde k doplneniu informácií v stanovenej lehote, prípadne budú doplnené len sčasti, nedochádza k vzniku žiadnych záväzkov medzi prevádzkovateľom a užívateľom.
4.12. Zmluva o službách medzi prevádzkovateľom a užívateľom je uzavretá dňom doručenia potvrdenia
prevádzkovateľa užívateľovi úspešným objednaním služby.
4.13. V prípade objednania Služby priamo na mieste konania podujatia je zmluva medzi prevádzkovateľom a užívateľom uzavretá v deň zúčastnenia sa na podujatí.
4.14. Účastník podujatia si je vedomý a súhlasí s tým, že z podujatia, ktorého sa účastník zúčastní, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam a fotografie, ktoré sú v reálnom, alebo neskoršom čase šírené prostredníctvom služieb internetu alebo na iné účely súvisiace s obchodnou aktivitou prevádzkovateľa. Pre bližšie informácie o ochrane osobných údajov prosím kliknite na sekciu Ochrana osobných údajov.

Článok V. Sprístupnenie AD testovania

5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený vhodným spôsobom upozorniť užívateľa o tom, či súčasťou konkrétnej služby je aj AD test, ktorý je akreditovaný príslušnou zdravotníckou komorou.
5.2. Užívateľ môže absolvovať AD testovanie na základe objednania služby, ktorej súčasťou je AD test.
5.3. Po úspešnom absolvovaní AD testu bude užívateľovi na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri svojej registrácii doručené potvrdenie o úspešnom absolvovaní AD testu spolu s príslušným certifikátom.
5.4. Certifikát o úspešnom absolvovaní AD testu je uložený aj vo vašom užívateľskom účte a môžete si ho kedykoľvek po prihlásení stiahnuť.
5.5. Prevádzkovateľ v prípade úspešného absolvovania AD testu, nahlási získané kredity užívateľa príslušnej
komore, ktorej je užívateľ členom.

VI.
Platobné podmienky a zrušenie služby

6.1. Prevádzkovateľ je povinný užívateľa pred objednaním akejkoľvek služby poskytovanej prostredníctvom webového rozhrania alebo webovej podstránky informovať o tom, či sa daná služba poskytuje odplatne alebo bezodplatne a pokiaľ sa poskytuje odplatne je povinný ho informovať o cene objednávanej služby.
6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať užívateľom zľavy na jednotlivé služby, prípadne ich na základe svojho uváženia poskytnúť aj bezplatne.
6.3. Ceny za poskytnutie služieb sú rôzne a závisia od konkrétneho podujatia. Cena za poskytnutie služieb zahŕňa registračný poplatok, prípadne iné položky, ktoré si zvolí užívateľ, napr. ubytovanie, strava, iné sprievodné aktivity (spolu ako „konečná cena“). Konečná cena je uvedená v prihlasovacom formulári po zvolení si jednotlivých voliteľných položiek.
6.4. Konečná cena za službu sa môže pre účastníkov líšiť v závislosti od členstva v zdravotníckej komore, odbornej spoločnosti, od dátumu prihlásenia na dané podujatie, prípadne iných podmienok určených prevádzkovateľom. V závislosti od tejto skutočnosti môže byť cena za službu pre užívateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyššia. Zvýhodnené prihlasovacie poplatky sú uvedené v prihlasovacom formulári.
6.5. Cenu objednanej služby užívateľ uhrádza prostredníctvom platobnej metódy, využitie ktorej ponúka webové
rozhranie:
a) Platba kartou: podmienky automatickej platby za služby sa riadia pravidlami poskytovateľa kartovej služby. Pri platbe kartou prevádzkovateľ neuchováva vo svojej databáze údaje o karte, ktoré by umožňovali jej zneužitie. Údaje o karte sú uchovávané poskytovateľom kartovej služby;

b) Prevod na bankový účet prevádzkovateľa.
6.5. Pri prevode na bankový účet prevádzkovateľa užívateľ uhradí prevádzkovateľovi konečnú cenu za poskytnutie služby na účet špecifikovaný v bode 1.13 týchto VOP. Užívateľ je povinný cenu za poskytnutie služby uhradiť v plnej výške do 7 dnı́ odo dňa objednania služby.
6.6. Konečná cena za poskytnutie služby uhradená prevodom na účet prevádzkovateľa sa pokladá za uhradenú až jej pripísaním na príslušný účet prevádzkovateľa.
6.7. V prípade nezúčastnenia sa užívateľa na podujatí, užívateľ nemá nárok na vrátenie ceny služby.
6.8. Pokiaľ sa registrovaný užívateľ nemôže osobne zúčastniť podujatia, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať TAJPAN s.r.o. písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom podujatia.
6.9. Zmluvné strany sa s prihliadnutím na § 32 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z., v nadväznosti na § 71 ods. 1 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z.z. dohodli, že podpisový záznam prevádzkovateľa bude na elektronickej faktúre vo forme scanu jeho pečiatky a scanu jeho podpisu. Takto vyhotovená faktúra sa zmluvnými stranami bude považovať za vierohodnú a spĺňa v celom rozsahu podmienky platného účtovného dokladu v zmysle § 10 z.č. 431/2002 Z.z..

Článok VII.
Zmeny a zrušenie kamenného alebo online podujatia

7.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. Prevádzkovateľ môže zmeniť program podujatia, vrátane zmeny rečníkov a tém.
7.2. Prevádzkovateľ podujatia si vyhradzuje právo:
- presunúť podujatie na menšie miesto podujatia, ak to počet účastníkov zaručuje;
- zmeniť dátum konania podujatia, ak je to potrebné na zabezpečenie účasti
- zmeniť dôležitých rečníkov a iných odborníkov;
- zrušiť celé podujatie, ak prevádzkovateľ vedome uzná za vhodné tak urobiť.
7.3. Ak je podujatie zrušené z príčin na strane prevádzkovateľa, účastník je oprávnený na vrátenie plnej sumy uhradeného registračného poplatku. V prípade takéhoto zrušenia z príčin na strane prevádzkovateľa, organizátor podujatia je povinný vrátiť registračný poplatok. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť akékoľvek výdavky účastníka vynaložené na ubytovanie, cestovanie, leteckú dopravu alebo iné výdavky, v prípade zrušenia podujatia alebo zmeny dátumu konania podujatia.

Článok VIII.
Zásady používania platformy

8.1. Užívatelia sú povinní používať platformu len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a týmito VOP.
8.2. Užívateľom platformy môžu byť len zdravotnícki pracovníci podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. a za týmto
účelom túto skutočnosť potvrdzujú pri svojej registrácii na platforme.
8.3. V prípade, ak súčasťou podujatia je reklama liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis alebo hradené z verejného zdravotného poistenia a/alebo súčasťou sú informácie o neregistrovanej liečbe/indikácii na Slovensku, tak tento obsah si prevádzkovateľ vyhradzuje sprístupniť len užívateľovi odborníkovi a za týmto účelom túto skutočnosť užívateľ odborník potvrdzuje pri svojej registrácii a/alebo objednaní služby.
8.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za konanie užívateľov platformy, ktorým dochádza k porušovaniu povinností vyplývajúcich z ustanovení týchto VOP. Porušenie povinností špecifikovaných v týchto VOP je považované za podstatné porušenie zmluvných vzťahov a je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a prípadného vyvodenia iných právnych krokov.
8.5. Užívatelia sú povinní poskytnúť pravdivé a úplné informácie, a to tak, aby mohol prevádzkovateľ riadne poskytnúť požadovanú službu.
8.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu tretích osôb v mene užívateľa. Treťou osobou je fyzická osoba, ktorá využíva služby alebo s prevádzkovateľom komunikuje v mene, na účet a na zodpovednosť užívateľa.
8.7. Užívateľ je povinný sa riadne oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich platné znenie dodržiavať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu spôsobenú nesprávnym použitím webového rozhrania v rozpore s týmito VOP.
8.8. Užívateľ je povinný a zaväzuje sa nahradiť prevádzkovateľovi po požiadaní (písomnom alebo elektronickom) všetku škodu, ktorá bude prevádzkovateľovi spôsobená porušením ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej užívateľovi podľa týchto VOP.
8.9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať údržbu platformy. O vykonávaní údržby je prevádzkovateľ povinný včas informovať.
8.10. Autorské práva a iné práva, vrátane avšak nie výlučne práva priemyselného vlastníctva, chrániace a vzťahujúce sa na názov služby a jej koncepciu, akúkoľvek obchodnú značku, ochrannú známku, databázy, grafické prvky, texty akokoľvek použité v rámci platformy a/alebo webového portálu prevádzkovateľa, softvér platformy vrátane loga, ako aj kompozície a zloženie týchto prvkov, náleží a patrí prevádzkovateľovi.
8.11. Užívateľom platformy je zakázané používať názov platformy, jej koncepciu, databázy, grafiku a jej usporiadanie a zloženie, rovnako ako ochranné známky, na ktoré sa vzťahujú práva prevádzkovateľa, s

výnimkou prípadov výslovne stanovených v týchto VOP alebo s predchádzajúcim písomným a výslovným súhlasom prevádzkovateľa.

Článok IX.
Odstúpenie od Zmluvy a ďalšie spôsoby jej ukončenia

9.1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa uzatvára na dobu určitú v zmysle bodu 2.3 týchto
VOP.
9.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom automaticky zaniká výpoveďou ktorejkoľvek strany,
a to momentom doručenia výpovede druhej strane.
9.3. Ukončením zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa podľa zmluvy o službe, resp. týchto VOP s výnimkou tých, ktoré podľa zmluvy o službe alebo VOP vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.
9.4. Prevádzkovateľ a užívateľ môžu tiež od zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
9.5. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o službe bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím tejto lehoty. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie musí užívateľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať prevádzkovateľa formou jednoznačného prehlásenia (napr. dopisu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailu). Užívateľ môže tiež použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy dostupný na tomto mieste, nie je to však povinnosť. V prípade, že užívateľ využije túto možnosť, prevádzkovateľ mu potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie.
9.6. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia prevádzkovateľa porušil užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP alebo v zmluve podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť vtedy, ak užívateľ službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore so zmluvou, alebo ak užívateľ používa službu takým spôsobom, že je to podľa názoru prevádzkovateľa (i) v rozpore s účelom služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s ekonomickými záujmami prevádzkovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno prevádzkovateľa, služby alebo iného produktu a/alebo služby prevádzkovateľa.
9.7. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že akceptáciou týchto VOP udeľuje súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o službe a v prípade úplného poskytnutia služby užívateľ stráca právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Užívateľ vyslovením súhlasu s týmito VOP vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa § 4 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z.z.

Článok X.
Práva z vadného plnenia a reklamácie

10.1. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby boli užívatelia s poskytovaním služby spokojní. Užívatelia sú oprávnení vznášať akékoľvek sťažnosti na poskytnutie služby (ďalej len "reklamácia"), a to bez zbytočného odkladu po poskytnutí služby, najneskôr však v priebehu 30 dní odo dňa, kedy bola služba užívateľovi poskytnutá.
10.2. Užívateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty pre vybavenie reklamácie alikvotne predlžujú o čas, v ktorom užívateľ túto súčinnosť neposkytol.
10.3. V prípade ak služba nebola poskytnutá v súlade s týmito VOP má užívateľ právo službu reklamovať u prevádzkovateľa. Za týmto účelom sa môže užívateľ na prevádzkovateľa obrátiť prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov uvedených v bode 1.1. a to predovšetkým prostredníctvom emailu alebo poštou.
10.4. V reklamácii je užívateľ povinný (okrem iných údajov) jasne a zrozumiteľne popísať podstatu reklamácie. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne vydať užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie (prostredníctvom mailu alebo poštou).
10.5. Podanie musí z dôvodu určitosti obsahovať:
a. informácie umožňujúce identifikáciu užívateľa,
b. požiadavky užívateľa,
c. údaje týkajúce sa konkrétnej skutočnosti, voči ktorej reklamácia smeruje.
10.6. Prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie túto vybaví a vydá potvrdenie o vybavení
reklamácie.
10.7. V prípade neuplatnenia práva užívateľom v dobe podľa bodu 10.1. vyššie, márnym uplynutím tejto doby právo
užívateľa zaniká.
10.8. Rozhodnutie o reklamácii musí obsahovať spôsob, akým bola reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.
10.9. V prípade, že prevádzkovateľ rozhodne, že reklamácia je oprávnená a chyba poskytnutej služby je opraviteľná,
je oprava vykonaná bezodplatne.
10.10. Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb ako je zabezpečenie stravy, dopravy, ubytovania postupuje rovnako
podľa reklamačných podmienok daného poskytovateľa služieb a je povinný ich rešpektovať.

Článok XI. Ochrana osobných údajov

11.1. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom v sekcii ochrana osobných údajov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z.
12.2. Prípadné spory medzi sebou sa prevádzkovateľom a užívateľ zaväzujú riešiť predovšetkým zmierom a vzájomnou dohodou. Pokiaľ tento spôsob riešenia zlyhá a/alebo pokiaľ sa užívateľ a prevádzkovateľ nedohodnú inak, na riešenie prípadných súdnych sporov budú príslušné súdy Slovenskej republiky. Užívateľ sa prípadne môže obrátiť so svojou sťažnosťou týkajúcou sa poskytovania služieb na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk)
12.3. Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a webového rozhrania) ako platnú a záväznú pre prevádzkovateľa aj užívateľa.
12.4. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.
12.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny VOP sú účinné dňom umiestnenia nového znenia VOP na webový portál poskytovateľa www.tajpan.online. Nové znenie VOP sa nevzťahuje na užívateľa, ktorý už uskutočnil objednávku - pre neho platia VOP platné ku dňu doručenia objednávky prevádzkovateľovi.
12.6. Tieto VOP sú platné a účinné od 1.1.2021.


Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy
(ďalej len „Formulár“) UPOZORNENIE:
Tento formulár slúži na odstúpenie od Zmluvy o službe uzavretej s Prevádzkovateľom. Vyplňte a odošlite ho výlučne v prípade, že chcete od Zmluvy odstúpiť. Doručením vyplneného Formuláru Prevádzkovateľovi účinnosť Zmluvy o službe končí a Zmluva zaniká.


Oznámenie o odstúpení od zmluvy

1. Adresát (prevádzkovateľ)

Tajpan s.r.o.
Vážska 1, 821 07 Bratislava
IČO: 35 910 828
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34109/B
emailová adresa: tajpan@tajpan.sk kontaktné telefónne číslo: 0902 125 325 web: www.tajpan.online

2. Oznamujem, že týmto odstupujem od Zmluvy o službe

………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………….………………….………………….………………….

3. Dátum objednania/zahájenia plnenia1

………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………….………………….………………….………………….

4. Meno a priezvisko spotrebiteľa

………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………….………………….………………….………………….

5. Adresa spotrebiteľa
………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………….………………….………………….………………….

6. Dátum

………………….…………………………………………………………………………………………………………………

7. Podpis spotrebiteľa2
……………………………………………………….………………….………………….………………….………………….1 Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte
2 Iba v prípade, ak je tento Formulár posielaný v listinnej podobe.
Vyhlasujem, že som zdravotníckym pracovníkom
Vyhlasujem, že som zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.